Select Page

АЕК започна со спроведување на Трета анализа на големопродажниот пазар – Услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи

Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации започна со спроведување на Трета анализа на големопродажниот пазар:1.  Пазар 12- Услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи. Оваа активност Агенцијата ја спроведува согласно член 42 од...

Соопштение

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документите за “Правилник за  дополнување на Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за...

Средба со претставници на Националната Агенција за информатичко општество (NIA) на Јужна Кореа

Агенцијата за електронски комуникации на ден 1 Април 2012 година организира состанок со претставници на Националната  Агенција за информатичко општество (NIA) на Република Кореа. На состанoкот присуствуваа: Dr. Seang-Tae Kim – Претседател на Националната Агенција за...

Предупредувачко известување за WLR и BSA едновремено обезбедување

Се известува Македонски Телеком АД Скопје, дека не постапува во согласност со член 51 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.13/2005,14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010 и 13/2012) како и во согласност со член 8 од Правилникот...

Јавен Повик за доставување на барања за издавање на едно одобрение за користење на радиофреквенции во опсегот 470 -790 MHz

Агенцијата за електронски комуникации во согласност со Законот за електронски комуникации и Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија објавува: Јавен Повик за доставување на барања за издавање на едно одобрение за користење на...

АЕК започна со спроведување на втора анализа на големопродажните пазари за Физички пристап до мрежна инфраструктура и Пристап до услуги со широк опсег

Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации започна со спроведување на  втора анализа на големопродажните пазари:1.  Пазар 7- Физички пристап до мрежна инфраструктура ( целосен или поделен разврзан пристап) на фиксна локација и2.  Пазар 8 – Пристап до...