Select Page

Соопштение и покана за состанок за отпочнување на проектот за надградба на BU-LRIC модел за фиксни мрежи

Со ова соопштение Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации отпочнува со проектот надградба на BU-LRIC модел за фиксни мрежи заради пресметување на цените на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии за различни растојанија на колото на...

Меморандум за соработка со Агенцијата за цивилно воздухопловство

На ден 20 Октомври 2011 Агенцијата за електронски комуникации потпиша меморандум за соработка со Агенцијата за цивилно  воздухопловство со кој ја утврдија деловно – техничката соработка во врска со прашањата поврзани со делокругот на нивните надлежности и...

Покана за состанок за отпочнување на процесот на развој и имплементација на методологија за регулирање на малопродажни цени

Со ова соопштение Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) отпочнува со процесот на развој и имплементација на методологија за регулирање на малопродажни цени за оператор со значителна пазарна моќ на релевантни пазари за продажба на производи и...

Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во вториот квартал од 2011 година

Агенцијата за електронски комуниации го објави Извештајот за развојот на пазарот на електронски комуникации во вториот квартал од 2011 година *Променет е Граф 9 поради печатна грешка  20111019_Извештај за развој на пазарот за Q2 2011 (1.38 MB...