Select Page

Почитувани
Со ова соопштение Ве известуваме дека е објавен документот „Почетен извештај за развој на Bottom-Up LRIC модел за битстрим услуги“ (на македонски и англиски јазик)
Почетен извештај за развој на Bottom-Up LRIC модел за битстрим услуги
Inception Report for Development of a Bottom-Up LRIC Model for Bitstream Services
Поврзани вести:

More posts: BU LRIC битстрим услуги