Select Page

Јавна расправа по План за нумерација, Правилник за доделба на броеви и серии на броеви и Правилник за преносливост на броеви

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по нацрт текстот на: Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија, Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација и Правилникот за...

Јавна расправа по нацрт текст на Правилник за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по нацрт текстот на Правилникот за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите забелешки по објавениот...

Ревизија 1 на Нацрт текстот на Планот за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации за отворената расправа од 16.05.2013 година, објавува Ревизија 1 на Нацрт текстот на Планот за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија:  20130529_Нацрт текст на Глава 1 од План за намена на РМ (950.44 kB...

Јавна расправа по предлог анализа на пазари 4, 5 и 6

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по предлог анализа на пазар за: Услуга за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација Услуга за завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација Услуга за...

Јавна расправа по Нацрт текстот на Планот за намена на радиофреквенциските опсези во РМ

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Нацрт текстот на Планот за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите забелешки во јавната расправа што ќе се одржи на...

Јавна расправа по Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на нивното објавување

Почитувани, Агенцијата отвора јавна расправа по предлог: УПАТСТВО ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ И ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА СТАТИСТИЧКИ ЦЕЛИ И АНАЛИЗА НА ПАЗАР И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЈАВУВАЊЕ ОБРАСЦИ НА КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ КВАРТАЛЕН /ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАЗВОЈОТ НА...