Select Page

Решенија со кои се задолужуваат Т-мобиле, ОНЕ и ВИП да извршат измени на одбрени референтни понуди за интерконекција

 20100730_Решение за измена на референтна понуда за Т-мобиле (288.45 kB 2010-07-30)  20100730_Решение за измена на референтна понуда за ОНЕ (433.92 kB 2010-07-30)  20100730_Решение за измена на референтна понуда за ВИП (386.53 kB...

Решение за ВИП за SMP оператор на Пазар 16

СЕ ОПРЕДЕЛУВА ВИП Оператор, Друштво за комуникациски услуги ДООЕЛ Скопје за оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на големо број 16- Услуга за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи на географското...

Решение за WACC за ВИП Оператор

СЕ УТВРДУВА вредноста на пондерираниот просечен трошок на капиталот во висина од 14,00% на ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ, Скопје како оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар-Услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во Република...