Select Page

ЈАВЕН ТЕНДЕР БР. 02-577/1

1.    ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ТЕНДЕР1.1 Доделување на 2 (две) одобренија за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G) според стандардот IMT 2000/UMTS во Република Македонија од следните...

Одлука за избор на најповолен понудувач за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G)

Член 1 За најповолен понудувач за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G), се избира: Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА АД за  мобилни комуникации-Скопје ул. Орце Николов бб,...

Одлука за именување на членови на Комисијата за електронски комуникации (Сл. Весник на РМ, бр.125/2008)

Врз основа на членовите 11 и 12 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007 и 55/2007), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 октомври 2008 година, донесе ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА...