Select Page

Предлог измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година

Предлог измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година Одлука за согласност за измени и дополнувања на Годишниот финансиски план на АЕК за...

План за јавни набавки за 2017 година

План за јавни набавки за 2017 година Анекс 1 кон Годишниот план за јавни набавки во 2017 година Анекс 2 кон Годишниот план за јавни набавки во 2017...

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации објавува Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година. Годишен Финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017...

Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации ја објавува Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година. Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2017...

Годишна програма на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2016 година

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации објавува Годишна програма на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2016 година. Одлука за усвојување на годишната програма на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2016...