Select Page

Телекомуникациите претставуваат една од најбрзо растечките гранки на ИТ индустријата  во светот, една од основните задачи и цели на Агенцијата за електронски комуникации е да го следи овој тренд и да придонесе за понатамошниот развој на телекомуникациите во Р. Македонија, при што како регулаторно  тело ќе придонесе за поголема конкурентност на пазарот и ќе овозможи подобри услуги кон крајните корисници.


ДОКУМЕНТИ – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ