Select Page

Корегиран извештај со информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за вториот квартал од 2022