Select Page

Национален извештај за состојбата на квалитет на јавни електронски комуникациски услуги обезбедени преку јавни електронски комуникациски мрежи за населено место

Измерени параметри за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги за 2021