Select Page

Одлука за изменување на одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулацијаДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 17/05/2019
Важечки пропис: 1