Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација. 
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена заклучно со 04.05.2014.
Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација



Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 04/04/2014
Крај на јавна расправа: 04/05/2014
Адреса за достава на коментари и мислења:
Агенција за електронски комуникации,
Кеј Димитар Влахов бр. 21,
1000 Скопје
 
или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта:
contact@aec.mk