Select Page

Одлука за определување на износот кои што операторите треба да го платат во компензациски фонд