Select Page

Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви за 2015 година, во износ од 1 евро во денарска противвредност пресметано по среден курс на Народна банка на Република Македонија – НБРМ на ден на фактурирањето.
20141210_0307-2694-3.pdfДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 10/12/2014
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: броеви и серии на броеви годишен надоместок нумерација одлука