Select Page

Одлука за утврдување на вредност на  коефициент „К“ која е еднаква на 1 за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги заради утврдување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за 2015 година.
20141210_0307-2694-1.pdfДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 10/12/2014
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: вкупен годишен приход годишен надоместок коефициент „К“ одлука пресемтка на висина на процентуален износ