Select Page

Одлука со која се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите за 2015 година, во износ од 0,8 евра во денарска противредност пресметана по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на ден

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 10/12/2014
Важечки пропис: 1