Select Page

План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Северна МакедонијаДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 04/12/2020
Службен весник: 50 од 03,03,2021
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: план за намена рф спектар