Select Page

Правилник за интероперабилност на дигитални интерактивни телевизиски услуги

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 10/11/2014
Службен весник: 171/14
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: дигитални интерактивни интероперабилност правилник рф спектар телевизиски услуги