Select Page

Правилник за контрола и мерење параметри за квалитет на услуга за интернет пристап преку јавни фиксни електронски комуникациски мрежиДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 03/01/2019
Службен весник: 35 од 12,02,2019
Важечки пропис: 1