Select Page


Правилник за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опремаДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 11/11/2014
Службен весник: 180/14
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: правилник радиоаматерски испит