Select Page

Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции
Коментари и одговори на коментари по нацрт текстот на Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 27/10/2014
Службен весник: 161/14
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: правилник рф спектар рф спектар одобренија издавање рф спектар одобренија надоместок