Select Page


Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции
Коментари и одговори на коментари по нацрт текстот на Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенцииДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 27/10/2014
Службен весник: 161/14
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: одобренија издавање правилник