Select Page


Правилник за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции.pdf
Прилог 1 – Фиксна служба
Прилог 2 – Копнена мобилна служба
Прилог 3 – Радиодифузна служба
Прилог 4 – Сателитска служба
Прилог 5 – Аматерска служба
Прилог 6 – Воздухопловна мобилна служба
Прилог 7 – Воздухопловна радионавигациска служба
Прилог 8 – Мобилна служба за станица на пловен објект во внатрешна пловидба
Прилог А – АнексДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 13/11/2014
Службен весник: 173/14
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: рф спектар рф спектар одобренија издавање рф спектар одобренија измена рф спектар одобренија надоместок рф спектар одобренија недоделени рф спектар одобренија продолжување