Select Page

Агенцијата за електронски комуникации на ден 26 Октомври 2023 година започна кампања за мерења на параметрите за квалитет на јавните безжични електронски комуникациски мрежи согласно ПРАВИЛНИК ЗА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИТЕ ЕЛEКТРОНСКИКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ПРЕКУ ЈАВНА РАДИОКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА Службен весник на РМ, бр. 220 од 19.10.2023 година.

Измерени параметри за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги за 2023 година