Select Page
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок по јавна расправа за:

  1. Предлог – План за нумерација
  2. Преглог – Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви.
  3. Предлог- Правилник за преносливост на броеви.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи во среда на 26/11/2014 во салата за состаноци на 6 спрат во просториите на АЕК со почеток во 14:00 часот.

Почеток во: 14:00
Тема на состанок : Состанок по јавна расправа
Датум на одржување : 26/11/2014
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија