Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18, 98/19, 153/19 и 92/21), отвора јавна расправа по Нацрт документот  “ Шеста анализа на големопродажен пазар за услуги за завршување на повик во јавна мобилна комуникациска мрежа”

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа најдоцна до 05.01.2024 год. на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации, ул. Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје или по електронски пат на следниве адреси:

aleksandar.kocevski@aec.mk

besim.bilali@aec.mk

kristina.bozinovska@aec.mkДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 06/12/2023
Крај на јавна расправа: 05/01/2024
Адреса за достава на коментари и мислења: ул. Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје