Select Page
Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека започнува нов циклус на анализа на релевантниот малопродажен пазар согласно важечката Одлука за утврдување на релевантни пазари подложни на претходна регулација и тоа:
Пазар 2 –  Jавнo достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници.