Select Page

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2015 година објавува дека отпочна со анализа на релевантен малопродажен пазар 3 дефиниран согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари што се подложни на претходна регулација број 02-5015/1 од 23.09.2010 година и тоа: Пазар 3 – Минимален пакет на изнајмени линии