Select Page

{tab=Известување}

Агенцијата за електронски комуникации отпочна со анализа на пазарот за услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи (големопродажен пазар). Анализата е со цел утврдување на релевантниот производ, услуга, географскиот пазар каде услугата за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи се обезбедува како и утврдување на степенот на ефективна конкуренција.

Пазар- Услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи

{tab=Прашалник}

Анализата на Пазар- Услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи Агенцијата ја изготвува користејќи податоци и финансиски информации доставени од операторите до Агенцијата во форма на квартални извештаи.

{tab=Нацрт- документ}

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Нацрт документ за анализа на пазар „Услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи”

icon 20110118_Нацрт документ за анализа на пазар „Услуги за завршување на СМС во ј.мобилни ком.мрежи (1.03 MB 2011-01-18)


Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 16.02.2011 на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје

margarita.cuparkoska@aec.mk ; ljupco.manevski@aec.mk

 

{tab=Финален документ}

Ве информираме  дека Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за анализа на пазар за услуги за завршување на СМС во јавни мобичлни комуникациски мрежи со вклучени мислења од заинтересираните страни.

icon 20110302_Финален документ за Анализа на пазар услуги за завршување на СМС во јавни мобилни ком.мрежи (1.3 MB 2011-03-02)

{/tabs}