Select Page

Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2023 година

Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2023 година Одлука за усвојување на ревидираната годишна сметка на Компензацискиот фонд за универзална услуга Одлука за усвојување на ревидираната годишна сметка на АЕК Одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на...

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2010 година и Ревизорски извештај од надворешен и независен ревизор

 Годишен финансиски план на АЕК за 2010 год. и Ревизорски извештај (530.49 kB)  Ревизорски извештај од надворешен и независен ревизор (507.23...