Select Page

Правилник за начинот на водење на посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или пристап

Правилник за начинот на водење на посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или пристап Прилог кон Правилникот за начинот на водење на посебно...

Secured Web-services communication

Secured Web-services communication Поврзани тагови: нумерација, преносливост, телекомуникации преносливост на...