Select Page
Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на методот за  пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија “
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 21.03.2012 на следната адреса:
Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје
или на следниве емаил адреси: igor.angelovski@aec.mk;