Select Page

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува да присуствувате на II Jавен состанок за 2023 година што ќе се одржи на 26 Декември 2023 година  со почеток во 10:00 часот во Административната зграда на АЕК.

Покана за присуство

Агенда

Пријава за учество

Презентации

Развој на пазарот за електронски комуникации, презентер Кристина Божиновска  – Раководител на Сектор за регулатива

Перманентна заштита на правата на крајните корисници, презентер Валентин Ѓуровски – Раководител на одделение за решавање на спорови

МКД CIRT услуги – презентер Севдали Селмани – Раководител на Сектор Национален центар  за одговор со компјутерски инциденти

Реализирани активности на Секторот за радиокомуникации со посебен осврт на сателитските комуникации, презентер Јане Јакимовски – Раководител на Сектор за радиокомуникации и Лидија Пауновска – Раководител на одделение за радиодифузија и сателитски системи

Широкопојасен интернет во фиксни мрежи, технолошка иднина и следење на Европскиот технолошки развој, презентер Борис Арсов – Раководител на Сектор за телекомуникации

Извештај за квалитетот на јавните мобилни мрежи во градот Скопје, презентер Јонче Гроздановски – Раководител на Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенцииЛокација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија