Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по

Предлог – Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година

Предлог – Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 07.11.2022 до 07.12.2022 година на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на Годишната програма за работа и финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година.
Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје
или на e-mail адресата: contact@aec.mkДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 07/11/2022
Крај на јавна расправа: 07/12/2022
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk