Select Page
Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Измените и дополнувањата на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 14.07.2017 до 14.08.2017 до 12:00 часот на следната адреса:
Агенција за електронски комуникации
-коментари на Предлог – Измени и дополнувања на Годишна програма на АЕК за 2017 година
Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопје
или на e-mail адресата: contact@aec.mk

Предлог Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 14/07/2017
Крај на јавна расправа: 14/08/2017
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk