Select Page

Јавна расправа по предлог  за измена и дополнување на Планот за нумерација и предлог  за измена и дополнување на Правилникот за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по јавната расправа најдоцна до 12.07.2024 година на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов бр. 21

1000 Скопје или на e-mail адресата:

boro.todorovski@aec.mkДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 13/06/2024
Крај на јавна расправа: 12/07/2024
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или на e-mail адресата: boro.todorovski@aec.mk