Select Page

{tab=Важечки}

Комисијата на ден 29.12.2009 година го усвои Упатството за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар. Операторите и давателите на услуги се должни да и достават на Агенцијата информации и финансиски податоци согласно истото почнувајќи од првиот квартал од календарската 2010 година (1 јануари – 31 март) најдоцна до 15 мај 2010 година.

icon 20091229_Упатство за обезбедување на информации и податоци за Анализа на пазар (118.85 kB 2009-12-29)

icon 20091229_Квартални извештаи и Годишен извештај (343.5 kB 2009-12-29)

{tab=Неважечки}

icon Податоци за законски застапник (31.5 kB)

icon Упатство за доставување извештај (95.62 kB)

icon Извештај за обезбедување на јавни фиксни телефонски мрежи и/или услуги (34 kB)

icon Извештај за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги (50.5 kB)

icon Извештај за обезбедување на кабелски телевизиски мрежи и/или услуги (30 kB)

icon Извештај за обезбедување на услуга на изнајмени линии (45.5 kB)

icon Извештај за обезбедување на услуги за пристап на интернет (39.5 kB)

{/tabs}