Select Page

План за изменување и дополнување на планот за доделување и користење на радиофреквенции во РМ
Правилник за изменување и дополнување за формата и содржината и потребната документација што се доставува со барањето за издавање на одобрение
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на пресметка на годишен надоместок за користење на радиофреквенции

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 03/05/2018
Службен весник: 88 од 15.05.2018
Важечки пропис: 1