Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации го објавува Правилникот за начинот и постапката за регулирање на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ, донесен од Агенцијата за електронски комуникации, објавен во„Службен весник на РМ“ бр. 77 од 20 јуни 2012 година и Прилог 1 кон Правилникот за начинот и постапката за регулирање на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ, објавен во„Службен весник на РМ“ бр. 87 од 10 јули 2012 година. Истите влегуваат во сила со денот на објавувањето на исправката во „Службен весник на РМ“.


Правилник за начинот и постапката за регулирање на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ
Прилог1 кон Правилник за регулирање на малопродажни цени на оператор со значителна пазарна моќ
Исправка на Правилникот за начинот и постапката за регулирање на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 10/07/2012
Службен весник: 77-12 87-12
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: знаителна пазарна моќ исправка малопродажни цени начин оператор постапка правилник Регулација на малопродажни цени регулирање