Select Page

Агенцијата за електорнски комуникации го објави Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги.


Правилник за изменување и дополнивање на Правилник за општи услови

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 16/07/2012
Службен весник: 89-12
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: вид и содржина дополна измена општи услови податоци правилник