Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува доставените коментари од заинтересираните страни и ставот на Агенцијата по објавените документи„Нацрт Документ за трета анализа на пазар 12-завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи“ и „Нацрт Извештај за пресметка на цени за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ базирани на LRIC методологија“, “објавени на веб страната на АЕК на ден 26.04.2012 година.  Воедно, Агенцијата ги објавува „Финален Документ за трета анализа на пазар 12-завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи“ и „Финален Извештај за пресметка на цени за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ базирани на LRIC методологија“.


Финален извештај за пресметка на цени за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи базирани на LRIC методологија
Финален документ за трета анализа на Пазар 12 – Завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи (релевантни пазари за продажба на производи и услуги на големо
Одговори на коментари по Нацрт документ за трета анализа на пазар 12 и пресметка на цени