Select Page

Одговор на доставените коментари на операторите по Предлог „Правилник за начинот на водење на посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или пристап и начинот на доставување на сметководствена документација“ објавен на јавна расправа на веб страната на АЕК на ден 30.12.2010 ( заклучно со 15.02.2011 )  и состанокот по јавната расправа одржан на ден 22.02.2011 година во просториите на Контролно Мерен Центар – Зајчев Рид – Скопје.

icon 20110414_Oдговор на коментарите по Предлог Правилникот за начинот за водење на посебно сметководство (243.93 kB)

icon 20110414_Правилник за начинот на водење на посебно сметководство за активностите поврзани со интерко (192.21 kB)