Select Page

Одговори од страна на АЕК на доставените коментари во врска со Јавната расправа по  “П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К за изменување и дополнување на Правилникот за  техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и  електронска комуникациска инфраструктураЕлектронска комуникациска инфраструктура: средства кои се поврзани со електронската комуникациска мрежа и/или електронската комуникациска услуга со која се овозможува обезбедувањето на услуги преку таа мрежа и/или услуга, а особено вклучува кабелска канализација, антенски столбови, згради, други градежни објекти, како и системи за условен пристап и електронски програмски водич. , придружни инфраструктурни капацитети и средства “


Одговори на доставените коментари за Измена на правилникот за Технички услови