Select Page

Одлука за утврдување на износот на средствата кои операторите треба да ги уплатата во компензациски фонд за универзална услуга за 2018 година

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 28/03/2018
Службен весник: 65/2018
Важечки пропис: 1