Select Page

Пазар за големопродажен централен пристап обезбеден на фиксна локација за производи за широка потрошувачка

Дополнето на 03.05.2017 година


Финален документ за анализа на пазари 7 и 8
Финален документ за Анализа на пазари 11 и 12
Решение-SMP – Пазар 12
20150113Решение за наметнување на регулаторни обврски
20150113_Финален документ за Анализа на големопродажен пазар за услуги со широк опсег
20170411 Финален документ за анализа на пазари за локален и централен пристап до инфраструктура
20170411 Коментари на Македонски Телеком кон Нацрт документ за анализа на пазари за локален и централен пристап до инфраструктура со финални одговори
20170411 Коментари на оне.Вип кон Нацрт документ за анализа на пазари за локален и централен пристап до инфраструктура со финални одговори
20170502 Одлука за Македонски Телеком за пазар за централен пристап
20170502 Одлука за ОНЕ.ВИП за пазар за централен пристап