Select Page


План за намена на радиофреквенциските опсези во Република МакедонијаДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 26/07/2016
Службен весник: 38/2016
Важечки пропис: 2

Поврзани вести:

More posts: план за намена