Select Page

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации го објавува Почетниот извештај за трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) на крајните корисници и пресметка на WACC.
20151211_Inception_report_for_FTA_DTT_cost_model-MK.pdf
20151211_Inception_report_for_FTA_DTT_cost_model-EN.pdf