Select Page

Прашања и одговори на прашања во врска со Тендерската документација по Јавниот тендер со јавно наддавање број 0204-1550/2 од 10.05.2013 година


Прашања и одговори по јавен тендер


Поврзани вести:

More posts: LTE одобрение радиофреквенциски опсези рф спектар