Select Page

Правилник за изменување и дополнување на на правилникот за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтна понуда за интерконекција
Коментари

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 27/06/2016
Службен весник: 129 од 12.07.2016 година
Важечки пропис: 1