Select Page

Правилник за изменување на правилникот за содржината и формата на жигот за запечатување на просториите и/или комуникациските средства

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 14/06/2012
Службен весник: 92-12
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: жиг запечатување измена правилник простории