Select Page

Правилник за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии
ометари на Правилникот за обезбедување на терминирани и/или прен. сегменти на изн.линии Македонски Телеком

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 26/10/2012
Службен весник: 132-12
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: изнајмени линии обезбедување правилник преносни сегменти терминирани