Select Page

Правилник за содржината и информациите што треба да бидат oбјавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги
Коментари и одговори на коментари на Македонски Телеком АД – Скопје
Коментари и одговори на коментари од ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 12/05/2016
Службен весник: 94/2016
Важечки пропис: 1