Select Page

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), отвора јавна расправа по Предлог за измена на „ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ“.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 07.04.2017 год. на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје

или по електронски пат на следниве адреси: 
vladimir.velkoski@aec.mk и
jane.jakimovski@aec.mk 


Предлог за измена на Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 06/03/2017
Крај на јавна расправа: 07/04/2017
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: vladimir.velkoski@aec.mk и jane.jakimovski@aec.mk